Volume 20 (2024)
Volume 19 (2023)
Volume 18 (2022)
Volume 17 (2021)
Volume 16 (2020)
Volume 15 (2019)
Volume 14 (2018)
Volume 13 (2017)
Volume 12 (2016)
Volume 11 (2015)
Volume 10 (2014)
Volume 9 (2013)
Volume 8 (2012)
Volume 7 (2011)
Volume 6 (2010)
Volume 5 (2009)
Volume 4 (2008)
Volume 3 (2007)
Volume 2 (2006)
Volume 1 (2005)

Apixaban, a Novel Oral Anticoagulant, Use to Resolute Arterial Patency in Radial Artery Occlusion Due to Cardiac Catheterization; A Pilot Randomized Clinical Trial

Afshin Amirpour; Reihane Zavar; Amir Seifipour; Masoumeh Sadeghi; Ehsan Shirvani; Mohammad Kermani-Alghoraishi; Hamid Sanei; Seyed Mohammad Hashemi Jazi; Ali Pourmoghaddas; Alireza Khosravi Farsani; Ehsan Zarepour; Ali Safaei; Razieh Hassannejad

Volume 19, Issue 6, November and December 2023, Pages 18-26

https://doi.org/10.48305/arya.2023.41915.2909